Laden...

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

Privacyreglement Zorg op Maat

ARTIKEL 1 - Definities

a. Bewerker: degene die het geheel of een gedeelte van de apparatuur onder zich heeft, waarmee een persoonsregistratie, waarvoor hij niet de verantwoordelijk is, wordt gevoerd;
b. Corrigeren: het verbeteren, aanvullen of vernietigen van onjuiste of onvolledige persoonsgegevens;
c. Directie: de directie van de zorgaanbieder;
d. Geregistreerde: diegene van wie gegevens zijn opgenomen in de persoonsregistratie en/of diens wettelijke vertegenwoordiger, gemachtigde of zaakwaarnemer dan wel diens nabestaande;
e. Persoonsgegevens: een gegeven dat herleidbaar is tot een individuele natuurlijke persoon, samenwerkingsverband of rechtspersoon;
f. Persoonsregistratie: een samenhangende verzameling van op verschillende personen betrekking hebbende persoonsgegevens die langs geautomatiseerde weg wordt gevoerd of met het oog op een doeltreffende raadpleging van die gegevens systematisch is aangelegd;
g. Zorgaanbieder: Zorg op Maat B.V.

ARTIKEL 2 - Verantwoordelijkheid

De Directie is verantwoordelijk voor de toepassing en naleving van dit privacyreglement.

ARTIKEL 3 - Doel van de persoonsregistratie

1. Het doel van de persoonsregistratie is het vastleggen van gegevens, waaronder persoonsgegevens, noodzakelijk voor de uitvoering van de dienstverlening van de zorgaanbieder.
2. De benodigde persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid verzameld en bewaard.

ARTIKEL 4 - De persoonsregistratie

1. De persoonsregistratie bevat slechts persoonsgegevens die rechtmatig zijn verkregen en in
overeenstemming zijn met het doel waarvoor de registratie is aangelegd.
2. De Directie treft de nodige voorzieningen ter bevordering van de juistheid en de volledigheid van de opgenomen persoonsgegevens.
3. De Directie draagt zorg voor een deugdelijke vaststelling van de identiteit van de geregistreerde.

ARTIKEL 5 - Gebruik persoonsregistratie

1. De opgenomen persoonsgegevens worden slechts gebruikt voor doeleinden die met het
doel van de persoonsregistratie verenigbaar zijn.
2. Uit de persoonsregistratie worden slechts persoonsgegevens verstrekt aan personen die als
gevolg van hun taak die gegevens mogen ontvangen.

ARTIKEL 6 - Uitvoering persoonsregistratie

1. De persoonsregistratie wordt gevoerd met behulp van computersystemen.
2. De persoonsregistratie dient uitsluitend toegankelijk te zijn via rechtmatig op het computersysteem aangesloten apparatuur.
3. De Directie draagt zorg voor de nodige voorzieningen van technische en organisatorische aard ter beveiliging van een persoonsregistratie tegen verlies of aantasting van de gegevens en tegen onbevoegde kennisneming, wijziging of verstrekking daarvan. Gelijke plicht rust op de bewerker voor
het geheel of het gedeelte van de apparatuur die hij onder zich heeft.

ARTIKEL 7 - Verstrekking van persoonsgegevens

1. Naast de Directie en bewerker hebben slechts door de Directie aangewezen gebruikers inzage in de onder de Directie ressorterende persoonsregistratie, uitsluitend ten behoeve van de uitvoering van de dienstverlening van de zorgaanbieder.
2. Daarnaast hebben slechts inzage in de persoonsregistratie de geregistreerde en uitsluitend voor zover het de eigen persoonsgegevens van de geregistreerde betreft.
3. Persoonsgegevens worden slechts aan derden verstrekt, indien schriftelijke toestemming is verleend tot het verstrekken van de gegevens.
ARTIKEL 8 - Recht op inzage en afschrift van opgenomen persoonsgegevens
1. De geregistreerde heeft het recht kennis te nemen van-, alsmede het recht op verstrekking van de op zijn persoon betrekking hebbende verwerkte persoonsgegevens.
2. De gevraagde inzage en of het gevraagde afschrift zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken, plaatsvinden, respectievelijk worden verstrekt.
3. Inzage en afschrift van deze gegevens kan worden geweigerd of beperkt op grond van gewichtige belangen van anderen dan de verzoeker. Een besluit tot weigering of beperking van inzage en afschrift wordt genomen door de Directie.
4. Voor de verstrekking van een afschrift mag een redelijke vergoeding in rekening worden gebracht.

ARTIKEL 9 - Aanvulling, correctie, afscherming, of verwijdering/vernietiging

1. Op uitdrukkelijk verzoek van de geregistreerde worden de verzamelde persoonsgegevens aangevuld, gecorrigeerd, afgeschermd voor derden of verwijderd/vernietigd.
2. De geregistreerde kan verzoeken om correctie van op hem betrekking hebbende gegevens indien deze feitelijk onjuist, voor het doel van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend zijn, dan wel in strijd met een wettelijk voorschrift, in de verwerking voorkomen. Correcties moeten door de zorgaanbieder worden doorgegeven aan derden, indien zij de onjuiste gegevens hebben ontvangen.
3. De Directie bericht de verzoeker binnen vier weken na ontvangst van het schriftelijke verzoek tot aanvulling, correctie, afscherming of verwijdering/vernietiging in hoeverre hij daaraan wil voldoen. Niet gehonoreerde verzoeken worden schriftelijk gemotiveerd.

ARTIKEL 10 - Klachten

Indien de betrokkene een klacht heeft over de naleving van dit privacyreglement dan kan hij zich wenden tot het aanspreekpunt en/of de Directie of dit via het Verbeterformulier bij hen kenbaar maken. Indien de klacht niet naar wens is afgehandeld, kan de betrokkene zich wenden tot de klachtenfunctionaris en de klachtencommissie. Het Klachtenreglement Zorg op Maat is in dat geval van toepassing.

ARTIKEL 11 - Vaststelling en wijziging regeling

Deze regeling wordt vastgesteld en kan worden gewijzigd door de Directie. Wijzigingen van dit reglement zijn van kracht na bekendmaking aan de betrokkenen.