Laden...

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

Vitaliteitsbeleid

Inleiding

Vitaliteitsbeleid kan op verschillende manieren worden uitgelegd. In dit document gaat het om het vitaliteitsbeleid betreffende de cliënten van Zorg op Maat.

1 Uitgangspunten vitaliteitsbeleid cliënten

1.1 Visie vitaliteitsbeleid

Het vitaliteitsbeleid is gericht op het behoud van vitaliteit en het verhogen van het welzijn van de cliënten. Zorg is namelijk meer dan alleen het verrichten van verzorgende en verpleegkundige handelingen. Zorg op Maat vindt het belangrijk haar cliënten de mogelijkheid te bieden om hun zelfstandigheid en hun welbevinden zoveel mogelijk te behouden en te verbeteren. Dit wordt gedaan door het geven van individuele aandacht aan de cliënten, waarbij het thema vitaliteit vast onderdeel is van de evaluatiegesprekken met de cliënten.

1.2 Doelgroep

Alle cliënten van Zorg op Maat.

1.3 Doelstelling
De zorgverlening en evaluaties van de zorg wordt gebruikt als basis om het welzijn van cliënten te hand-haven en zo mogelijk te verbeteren, zodat men in de eigen leefstijl zo optimaal mogelijk kan functioneren.

Zorg op Maat streeft naar het (mee helpen) scheppen van een optimale leefomgeving voor de cliënten. Een gezonde leefstijl versterkt het gevoel van welzijn. Vaak heeft deze verbinding een direct verband met voeding, beweging, ontspanning, sociale contacten en gebruik maken van de mogelijkheden in de wijk of buurt (Sociale kaart).

2 Werkwijze vitaliteitsbeleid

2.1 Leefstijlbenadering

De zorgmedewerkers van Zorg op Maat bespreken, als zich daarvoor de mogelijkheden aandienen, tijdens de (dagelijkse) zorgverlening met de cliënten welke leefstijlverbeteringen mogelijk zijn. De leefstijlbe-nadering kan betrekking hebben op voeding, beweging, ontspanning, sociale contacten en gebruik maken van de mogelijkheden in de wijk of buurt. Ten aanzien van de activiteiten in de wijk of buurt wordt de Sociale Kaart onder de aandacht gebracht van de cliënten (zie ook Beleidsnotitie Sociale Kaart (doc009)). Indien nodig, wordt de cliënt begeleid bij het ondernemen van activiteiten via de Sociale Kaart.

Daarnaast worden leefstijlverbeteringen structureel besproken bij zorginhoudelijke evaluaties tijdens de medewerkersoverleggen en bij de periodieke cliëntevaluaties met de cliënt. Zo nodig wordt hierbij samengewerkt met patiëntenorganisaties en andere welzijnsbevorderende instanties.
Leefstijlverbeteringen vormen een vast onderdeel van de individuele zorgleefplannen van de cliënten.

2.2 Inzet mantelzorgers en vrijwilligers
Ook mantelzorgers en de inzet van vrijwilligers kunnen bijdragen aan het behouden van vitaliteit en verhogen van welzijn. Zie het Beleidsdocument Mantelzorgers en vrijwilligers (Doc006).

2.3 Afspraken vastleggen
Afspraken of maatregelen die zijn genomen om tot leefstijlverbetering te komen bij cliënten, worden vastgelegd in het zorgleefplan.

Deze afspraken of maatregelen worden geëvalueerd in de zorginhoudelijke evaluatie tijdens medewer-kersoverleggen en de individuele periodieke cliëntevaluatie.